Doelgroep

De Eikenzoom richt zich in de eerste plaats op zorgverlening in de vorm van 24uurszorg (persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf) aan jongeren met een (licht)verstandelijke beperking en/of autisme, die de potentie hebben om (op termijn) zelfstandig of begeleid zelfstandig te gaan wonen of functioneren.
Verder bieden wij dagbesteding voor dezelfde doelgroep, maar ook voor jongeren met meer afstand tot de arbeidsmarkt of die juist een extra zetje/begeleiding nodig hebben bij het voorbereiden op of vinden van een passende (betaalde) werkplek.


In de 3e plaats biedt De Eikenzoom ambulante begeleiding voor jongeren, die al zelfstandig wonen, maar hulp en ondersteuning behoeven ter vergroting van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Cliënten kunnen bij ons terecht als zij beschikken over een passende zorgindicatie (WLZ, GZ-Beschermd Wonen) of via de gemeente in het kader van de WMO recht hebben op ondersteuning en begeleiding op één of meerdere resultaatgebieden.

Doelstellingen

Primaire doelstelling van De Eikenzoom is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg voor haar cliënten.

In verband hiermee zijn er een aantal zaken van belang:
– wij hanteren en handhaven de wettelijke regels en beroepsnormen, waar door de Inspectie Gezondheid & Jeugd (IGJ) toezicht op wordt gehouden;
– onze zorgverlening sluit aan op en is in overeenstemming met de richtlijnen en doelstellingen van het zorgkantoor en de gemeente;
– er is een duidelijke organisatiestructuur met dito verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
– er is sprake van goed financieel beheer (=transparant en gericht op bedrijfscontinuïteit)
– de governance code voor kleine zorgorganisaties wordt toegepast;
– wij stimuleren de medezeggenschap van onze medewerkers en cliënten.

Daarnaast willen wij een maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn. Daarom bieden wij ruimte aan vrijwilligers, met name mensen die door omstandigheden niet meer deel kunnen nemen aan het ‘normale’ arbeidsproces, en stagiaires.
Wij hebben oog voor milieu, natuur en cultuur.
Tenslotte heeft De Eikenzoom een minicamping. Hierdoor hebben wij een ontmoetingsplek gecreëerd waar verschillende doelgroepen: bewoners, zorgverleners en recreanten; met elkaar in contact kunnen komen.