Missie

De naam van ‘De Eikenzoom’ is gekozen vanwege de inrichting van ons terrein.
Aan 3 zijden zijn wij omgeven door mooie, oude eikenbomen. Die bomen beschutten onze boerderij tegen de invloeden van zon, wind en regen. Ze bieden bescherming en veiligheid.
Jongeren, die op De Eikenzoom komen wonen, hebben vaak al het nodige meegemaakt in hun leven. Naast hun verstandelijke beperking of psychische problemen, hebben ze vaak ook op sociaal-emotioneel gebied al de nodige littekens.
Het bieden van een overzichtelijke, vertrouwde, veilige en stabiele woon- en werkomgeving is cruciaal voor het ondersteunen van deze doelgroep op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij omgeven de jongeren met onze hulp en ondersteuning.
Onze missie: “Met zorg (om)geven”.

Visie

Iedereen heeft de behoefte aan en recht op ‘kwaliteit van leven’. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door het kunnen inrichten van je leven naar je eigen wensen en mogelijkheden.
Deze opgave is voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme extra uitdagend, omdat dit zonder hulp en ondersteuning moeilijk is. Ouders en opvoeders helpen hen hierbij, maar op een gegeven moment moet dit overgenomen worden door professionele zorgverleners.


Om onze doelgroep succesvol te kunnen laten participeren in de maatschappij en optimaal te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zijn – naar onze visie – de volgende zaken van belang:
– een veilige en betrouwbare, overzichtelijke woon- en werkomgeving;
– duidelijkheid en structuur, rust en regelmaat;
– kleinschaligheid;
– maatwerk (in)gericht op ieder individu en ieders persoonlijke wensen en mogelijkheden (cliënt centraal);
– de cliënt moet willen én kunnen, dat wil zeggen dat de motivatie en het vermogen tot leren en ontwikkelen (vaardigheden en competenties) aanwezig moeten zijn;
– een integrale benadering van de zorgverlening, hiermee beogen wij dat er tussen en met alle hulpverleners en andere betrokkenen, die zich in het directe netwerk van de cliënt bevinden (ouders, wettelijk vertegenwoordigers, school, werk, collega zorgverleners), regelmatig afstemming en coördinatie plaatsvindt, zodat richting de cliënt één duidelijk herkenbare en overeenstemmende handelwijze wordt toegepast.