Raad van toezicht

Als erkende zorginstelling is het onze plicht en ons streven om te voldoen aan de ‘Governance Code Zorg’. Wij kennen en onderschrijven de regels van goed en veilig bestuur, zoals vastgelegd in de code principes 1 en 2 én passen deze regels actief toe in ons dagelijks handelen, in de omgang met en het betrekken van onze cliënten en medewerkers, bij de inrichting van onze systemen en bij het opstellen van onze protocollen.

In verband hiermee is er in 2021 een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld, die bestaat uit 3 personen:
John Beekman (voorzitter; aandachtsgebied: ict en financiën)
Ginny Nolles (aandachtsgebied: zorg en welzijn)
Willem de Jong (aandachtsgebied: personeel en organisatie)

Als onafhankelijk toezichthouder toetst de RvT het beleid van de zorginstelling en de (strategische) besluiten van de directie.
Daarnaast geeft hij raad en advies aan de directie (klankbordfunctie).
Speciale aandacht is er voor de belangen en perspectieven van direct betrokkenen, zoals cliënten en medewerkers (waaronder medezeggenschap).
De toezichthouder heeft een belangrijke rol in het beoordelen van het functioneren van de zorginstelling. Incidenten en niet functioneren worden aan hem gerapporteerd.
De rol van de toezichthouder is positief kritisch en houdt rekening met het publieke belang van de instelling. Hij handelt zelfstandig en onafhankelijk.

Bevoegdheden:
– gevraagd en ongevraagd advies aan de directie;
– inzicht in financiële stukken;
– (directe) contacten met bewoners en medewerkers inzake tevredenheid, kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en onderlinge bejegening, klachten en incidenten;
– vormt gezamenlijk de klachtencommissie met betrekking tot de klachtenregeling voor medewerkers en vrijwilligers
misstanden aanhangig maken bij de bevoegde autoriteiten en instanties”